chapter 1

1.1
ܚܙܘܐ ܕܐܫܥܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨ ܕܚܙܐ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܘܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝ̈ܘܡܝ ܥܘܙܝܐ ܘܝܘܬܡ ܘܐܚܙܘܚܙܩܝܐ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ
1.2
ܫܡܥܘ ܫܡܝܐ ܘܨܘܬܝ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ ܒ̈ܢܝܐ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡ̇ܬ ܘܗܢܘܢ ܐܥܠܝܘ ܒܝ
1.3
ܐܝܕܥ ܬܘܪܐ ܩܢܝܗ ܘܚܡܪܐ ܐܘܪܝܐ ܕܡܪܗ ܘܐܝܣܪܝܠ ܠܐ ܝܕܥ ܘܥܡܝ ܠܐ ܐܣܬܟܠܘ
1.4
ܘܝ ܠܥܡܐ ܚܛܝܐ ܥܡܐ ܥܫܝܢ ܥܘܠܐ ܙܪܥܐ ܡܒܐܫܐ ܒ̈ܢܝܐ ܡܚ̈ܒܠܐ ܫܒܩܬܘܢ ܠܡܪܝܐܘܐܪܓܙܬܘܢ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܗܦܟܬܘܢ ܠܒܣܬܪܟܘܢ
1.5
ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܬܒܠܥܘܢ ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ ܟܠ ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ
1.6
ܡܢ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗ ܕܘܟܬܐ ܕܫܪܝܪܐ ܨܘ̈ܠܦܬܐ ܘܫܘ̈ܡܬܐ ܘܡܚ̈ܘܬܐܕܥܒ̈ܝܐ ܠܐ ܠܡܨܡܕ ܘܠܐ ܠܡܥܨܒ ܐܦ ܠܐ ܠܡܪܟܟܘ ܒܡܫܚܐ
1.7
ܐܪܥܟܘܢ ܚܪܒܐ ܘܩܘܪ̈ܝܟܘܢ ܝܩ̈ܕܢ ܒܢܘܪܐ ܐܪܥܟܘܢ ܠܘܩܒܠܟܘܢ ܐܟ̇ܠܝܢ ܠܗ̇ ܢܘܟܪ̈ܝܐܘܨ̇ܕܝܐ ܐܝܟ ܗܦܝܟܬܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ
1.8
ܘܐܫܬܚܪܬ ܒܪܬ ܨܗܝܘܢ ܐܝܟ ܡܛܠܬܐ ܒܟܪܡܐ ܘܐܝܟ ܥܪܙܠܐ ܒܡܩܛܝܐ ܘܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐܚܒܝܫܬܐ
1.9
ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ ܐܘܬܪ ܠܢ ܣܪܝܕܐ ܐܝܟ ܣܕܘܡ ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܝܢ ܘܠܥܡܘܪܐ ܡܬܕܡܝܢܗܘܝܢ
1.10
ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܫ̈ܠܝܛܐ̈ ܕܣܕܘܡ ܘܨܘܬܘ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܢ ܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ
1.11
ܠܡܢܐ ܗܘ̇ܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܒܚܝ̈ܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܣܒ̇ܥܬ ܥ̈ܠܘܬܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܘܬܪܒܐܕܡ̈ܦܛܡܐ ܘܕܡܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܕܐܡܪ̈ܐ ܘܕܓܕ̈ܝܐ ܠܐ ܨܒ̇ܝܬ
1.12
ܟܕ ܬܐܬܘܢ ܠܡܚܙܐ ܐ̈ܦܝ ܡܢܘ ܒܥܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐ̈ܝܕܝܟܘܢ ܠܡܕܫ ܕܪ̈ܝ
1.13
ܠܐ ܬܘܣܦܘܢ ܠܡܝܬܝܘ ܠܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܣܘܬܐ ܡܣܠܝܐ ܗܝ ܠܝ ܒܪܝܫ ܝܪ̈ܚܐ ܘܒܫܒܬܐܟܢ̇ܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܐܟ̇ܠ ܐܢܐ ܕܥܬܐ ܘܕܚܒܘܫܝܐ
1.14
ܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܟܘܢ ܘܥܕ̈ܥܐܕܝܟܘܢ ܣܢܬ ܢܦܫܝ ܗܘܘ ܥܠܝ ܠܐܝܩܪܬܐ ܠܐ̇ܝܬ ܠܡܫܩܠ
1.15
ܟܕ ܬܦܪܣܘܢ ܐ̈ܝܕܝܟܘܢ ܐܗܡܐ ܥܝ̈ܢܝ ܡܢܟܘܢ ܘܐܦܢ ܬܣܓܘܢ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢܐܐ̈ܝܕܝܟܘܢ ܡ̈ܠܝܢ ܕܡܐ
1.16
ܣܚܘ ܘܐܬܕܟܘ ܘܐܥܒܪܘ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥ̇ܒ̈ܕܝܟܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝ ܫܠܘ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ
1.17
ܘܐܝܠܦܘ ܠܡܛܐܒܘ ܥܩܒܘ ܕܝܢܐ ܘܐܛܐܒܘ ܠܛܠܝܡ̈ܐ ܕܘܢܘ ܝܬ̈ܡܐ ܘܕܘܢܘ ܐܪ̈ܡܠܬܐ
1.18
ܘܬܘ ܢܡܠܠ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܘܐܢ ܢܗܘܘܢ ܚ̈ܛܗܝܟܘܢ ܐܝܟ ܙܚܘܪܝܬܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐܢܬܚܘܪܘܢ ܘܐܢ ܢܣܡܩܘܢ ܐܝܟ ܬܘܠܥܬܐ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܢܗܘܘܢ
1.19
ܘܐܢ ܬܛܦܝܣܘܢ ܘܬܫܡܥܘܢܢܝ ܛܘܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܬܐܟܠܘܢ
1.20
ܘܐܢ ܠܐ ܬܛܦܝܣܘܢ ܘܬܬܚܪܘܢ ܒܚܪܒܐ ܬܬܐܟܠܘܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ
1.21
ܐܝܟܢܐ ܗܘܬ ܙܢܝܬܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܒܬܬ ܒܗ̇ ܘܗܫܐܩܛܘ̈ܠܐ
1.22
ܟܣܦܟܝ ܐܣܬܠܝ ܚܢܘܝܝ̈ܟܝ ܚܠ̇ܛܝܢ ܡ̈ܝܐ
1.23
ܪ̈ܘܪܒܢܝܟܝ ܡܪܘܕܝܢ ܘܫ̈ܘܬܦܐ ܐܢܘܢ ܕܓܢܒ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܪܚ̇ܡܝܢ ܫܘܚܕܐ ܘܡܣܬܪܗܒܝܢܠܡܦܪܥ ܚ̈ܘܒܠܐ ܠܝ̈ܬܡܐ ܠܐ ܕܝܢ̇ܝܢ ܘܕܝ̣ܢܐ ܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܠܘܬܗܘܢ
1.24
ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܚܝܠܬܢܐ ܥܫܝܢܐ ܕܐܝܣܪܝܠ ܘܝ ܡܬܦܪܥ ܐܢܐ ܡܢܣ̈ܢܐܝ ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܢ ܒ̈ܥܠܕܒܒܝ
1.25
ܘܐܦܢܐ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟܝ ܘܐܨܪܘܦ ܡܪ̈ܘܕܝܟܝ ܠܕܟܝܘ ܘܐܥܒܪ ܥ̇ܘ̈ܠܝܟܝ ܟܠܗܘܢ
1.26
ܘܐܩܝܡ ܕܝ̇ܢ̈ܝܟܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܡ̈ܠܘܟܝܟܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܘܒܬܪܟܢ ܬܬܩܪܝܢܡܕܝܢܬܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
1.27
ܨܗܝܘܢ ܒܕܝܢܐ ܬܬܦܪܩ ܘܫܒܝܬܗ̇ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
1.28
ܘܬܒܪܐ ܕܥ̇ܘ̈ܠܐ ܘܕܚ̈ܛܝܐ ܐܟܚܕܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܒܩܘ ܠܡܪܝܐ ܢܣܘܦܘܢ
1.29
ܡܛܠ ܕܢܒܗܬܘܢ ܡܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܪܓܘ ܘܢܚܦܪܘܢ ܡܢ ܓܢܝ̈ܬܐ ܕܓܒܘ
1.30
ܡܛܠ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܛܡܬܐ ܕܢܬܪܘ ܛܪ̈ܦܝܗ̇ ܘܐܝܟ ܓܢܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܠܝܬ ܠܗ̇