1
Ἄρτεμιν ὕμνει, Μοῦσα, κασιγνήτην Ἑκάτοιο.
2
παρθένον ἰοχέαιραν, ὁμότροφον Ἀπόλλωνος,
3
ἥθʼ ἵππους ἄρσασα βαθυσχοίνοιο Μέλητος
4
ῥίμφα διὰ Σμύρνης παγχρύσεον ἅρμα διώκει
5
ἧσται μιμνάζων ἑκατηβόλον ἰοχέαιραν.
7
καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε θεαί θʼ ἅμα πᾶσαι ἀοιδῇ·
8
αὐτὰρ ἐγώ σε πρῶτα καὶ ἐκ σέθεν ἄρχομʼ ἀείδειν,
9
σεῦ δʼ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον.